วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

สำนักงานปลัดกระทรวง กห.โผย้าย2551

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2. พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
3. พลเอกพิศณุ อุไรเลิศ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
4. พลเอก ไวพจน์ ศรีนวล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
5. พลเรือเอก วิชัย จุฑาภักดีประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
6. พลอากาศเอก พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
7. พลเอก จงศักดิ์ พานิชกุล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา
8. พลโท วิทวัส รัชตะนันทน์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
9. พลโท สายัณห์ อรรถเกษม รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ
10. พลโท ชาตรี ทัตติ เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
11. พลโท สมหวัง ยัญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
12. พลโท พัลลภ เรขะริจิ เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
13. พลโท สุชีพ กิจวารี รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
14. พลโท อภิชาติ ทิมสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
15. พลโท ธีระ บูรณะกสิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
16. พลโท ชวลิต จารุจินดา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
17. พลโท สิทธิพร ทับเที่ยง ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
18. พลโท สกนธ์ สัจจานิตย์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม
19. พลโท ชัยวัฒน์ สท้อนดี หัวหน้าทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงาน
20. พลโท พรชัย นิพิฏฐ์กุล ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารสำนักงานสภาความมั่งคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
21. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
22. พลโท ดิเรกพล วัมนะโชติ หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
23. พลตรี ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้าวอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
24. พลตรี ปิยะพล วัฒนกุล ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
25. พลตรี ศานิต สร้างสมวงษ์ ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกลาง เป็น หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร
26. พลตรี สิทธิพร ภัทรเสน รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
27. พลตรี วิวัฒน์ ศุภดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
28. พลตรี นภดล เจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
29. พลเรือตรี อำนวย สุโขบล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
30. พลอากาศตรี กนกศักดิ์ ประเสริฐสม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
31. พลตรี สิทธิชัย อินทเสน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
32. พลตรี ธารไชยยันต์ ศรีสุรรณ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
33. พลตรี เปรมสินี นิติสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
34. พลตรี ธนู สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
35. พลตรี พงษ์สุระ ปียวรรณ รองปลัดบัญชีทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
36. พลตรี ปุรวัศ นิลนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
37. พลตรี สุรพล อุดมชัยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท)
38. พลตรี ชลิต ศรีระเดช รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ อุตสาหรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
39. พลตรี สิรวุฒิ สุคันธนาค เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการศูนย์การ อุตสาหรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
40. พลตรี เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การ อุตสาหรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
41. พลอากาศตรี ชัยย์ณรงค์ โพธิ์น้อย ที่ปรึกษาทางเทคนิคกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
42. พลตรี นิพนธ์วิทย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิคกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
43. พลตรี ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญ
44. พลตรี จักรินทร์ นาคชาติ หัวหน้าอัยการทหาร เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ
45. พลตรี ศิลปชัย สรภักดี ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารกลาง
46. พลตรี ดำรงค์ อุณหบุตต์ ผู้บัญชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการฝ่ายทหารสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
47. พลอากาศตรี วันชัย โตสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้บัญชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
48. พลตรี ปัญญา ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
49. พลตรี ธีระ สายประดิษฐ์ นักวิชาการพิเศษ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
50. พันเอก นักรบ บุญบัวทอง เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
51. พันเอก นเรนทร์ สิริภูบาล เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
52. พันเอก พิษณุพงค์ ชินวิทย์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
53. นาวาเอก ชัยสิทธุ์ ญาดี เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวกลาโหม
54. นาวาอากาศเอก บัญชา สัทธาพงศ์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
55. พันเอก ถนอม สุภาพร เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
56. พันเอก ณรงค์ สัจจวาที เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด
57. พันเอก สถาพร เกียรติภิญโญ เป็น หัวหน้าอัยการทหาร
58. นาวาอากาศเอก สมเดช อุดมศิลป์ เป็น นักวิชาการพิเศษ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
59. พันเอกหญิง จิรวัฒน์ อุไรเลิศ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
60. พันเอก อรรฐพร โบสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
61. นาวาเอก วิทวัส สาครสินธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
62. พันเอกหญิง บุศรา จันทรกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Google